Szukaj

Pobierz

Zapraszamy do pobrania materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów i innych.
Przejdź do strony pobierania.

 

Licznik odwiedzin

37910

Statut Stowarzyszenia Q Rozwojowi

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Q Rozwojowi i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. nr 234 poz. 1536 z 2010 r.) i niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, trwałą i samorządną o charakterze społecznym.

§ 2


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

§ 3


1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, znaków itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia oraz powołać biuro do wykonywania administracyjnej obsługi Stowarzyszenia.

§ 5


1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 6, może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
2. Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych, o których mowa w § 6.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 6


Celem podstawowym stowarzyszenia jest pomoc, wspieranie, rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oraz rodzin wychodzących z życiowych i emocjonalnych kryzysów. Działania stowarzyszenia adresowane są przede wszystkim do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, hazardu, Internetu, członków ich rodzin, osób doświadczających przemocy oraz osób opuszczających zakłady penitencjarne.
Ponadto, celem Stowarzyszenia są:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. zapobieganie patologiom społecznym oraz działania podejmowane na rzecz rozwiązywania problemów społecznych takich, jak: uzależnienia, bezrobocie, bezdomność, wykluczenie społeczne,
3. działalność charytatywna,
4. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
5. ochrona i promocja zdrowia,
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie kobiet, osób niepełnosprawnych w aktywnym i równoprawnym uczestniczeniu w życiu społeczno – zawodowym,
8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. działalność edukacyjna i wychowawcza i resocjalizacyjna,
12. działalność edukacyjno-rekreacyjna na rzecz dzieci i młodzieży,
13. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
14. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
15. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja nauki języków obcych zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży oraz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
17. promocja i organizacja wolontariatu,
18. działalność wspomagająca organizacyjnie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.

§ 7


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pozafinansowe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
2. organizowanie warsztatów, konkursów, kampanii promocyjnych oraz innych działań profilaktycznych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, grup edukacyjnych i rozwojowych, wspierających działania samopomocowe oraz imprez rekreacyjno – integracyjnych dla członków rodzin potrzebujących pomocy,
3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów oraz prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym,
4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
5. prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy prozdrowotnej, prospołecznej umożliwiającej lepsze rozumienie i rozwiązywanie problemów rodzin i osób objętych pomocą stowarzyszenia,
6. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
7. prowadzenie działań o charakterze doradczym i informacyjnym na rzecz społeczeństwa,
8. tworzenie i upowszechnianie programów pomocowych dla osób/rodzin z różnymi deficytami społecznymi m. in. Klubów Integracji Społecznej, Klubów Abstynenta itp.,
9. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,
10. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;
11. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi,
12. opracowywanie wniosków i projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych,
13. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,
14. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów,
15. powoływanie placówek opiekuńczo wychowawczych, wsparcia dziennego, placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, poradni, punktów informacyjno-konsultacyjnych oraz innych organizacji prawem dopuszczalnych.
16. organizację szkoleń dla grup, osób i instytucji zajmujących się pomocą społeczną, terapią i rehabilitacją.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8.


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9.


Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10.


Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który: złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11.


Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 12.


Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 13.


Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14.


Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego płacenia składek,
4. uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków.


§ 15.


Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 16.


Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.


Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18.


Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2. śmierci członka Stowarzyszenia,
3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
5. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a. łamania Statutu,
b. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
d. niepłacenia składek przez trzy kwartały.

§ 19.


1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w swoich statutowych prawach.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 20.


Władzę w Stowarzyszeniu sprawują:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.


1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 22.1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków upraw¬nionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 23.


Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 24.


Walne Zebranie Członków
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego ter¬minie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ter¬minem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwo¬łuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W kwestii zawiadomienia członków o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków stosuje się ust. 3 powyżej.

§ 25.


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4. uchwalanie regulaminu prac Zarządu,
5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 26.


Zarząd
1. Zarząd Stowarzyszenie składa się z 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza wybieranych podczas Walnego Zebrania Członków na 5-letnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d. śmierci członka Zarządu.

§ 27.


1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd raz w roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowe i przedłożyć je Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 28.


1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie celów statutowych,
c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
d. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f. pozyskiwanie funduszy i środków na działalność stowarzyszenia,
g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
h. współpraca z organami administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
i. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
j. zwoływanie Walnego Zebrania,
k. ustalanie budżetu Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdania z jego wykonywania Walnemu Zebraniu Członków,
l. opracowanie kierunków działalności Stowarzyszenia oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków,
m. ustalanie wysokości składek członkowskich,
n. wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków,
o. zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi,
p. przygotowanie oraz podawanie do publicznej wiadomości rocznego sprawozdania merytorycznego i rocznego sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia i przedstawienie ich zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,
q. przekazywanie właściwemu ministrowi rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszeniu.

§ 29.


Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 30.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 31.


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, zapisów i spadków, środków z ofiarności publicznej, sponsoringu,
c. dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
d. wpływów z działalności gospodarczej.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania, obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

§ 32.


Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§ 33.


Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 34.


1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku.


Warszawa, 11.09.2013 r.